Algemene voorwaarden Life Extension Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Life Extension Nederland zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Life Extension Nederland worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Life Extension Nederland ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Life Extension Nederland zijn vrijblijvend en Life Extension Nederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijzen en productinformatie zijn onder voorbehoud en aan verandering onderhevig. Life Extension Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de informatie op deze site.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Life Extension Nederland. v is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Life Extension Nederland dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal van de producten wordt mogelijk aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro s, inclusief BTW en exclusief behandelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden middels de daardoor beschikbaar gestelde betalingswijzen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Indien Life Extension Nederland haar vordering ter incasso uitbesteedt (bijvoorbeeld bij overschrijding van de betalingstermijn), bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Life Extension Nederland om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Life Extension Nederland gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Life Extension Nederland.

Artikel 4. Levering

4.1 Voorradige artikelen worden binnen enkele werkdagen na ontvangen betaling verzonden. Vanwege de grote vraag kan het echter voorkomen dat er een wachttijd op een product zit. Bestellingen kunnen in delen verzonden worden indien niet alles direct op voorraad is. Hiervoor worden geen extra verzendkosten gerekend. De door Life Extension Nederland opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Life Extension Nederland verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Life Extension Nederland geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Life Extension Nederland garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Life Extension Nederland daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail, en duidelijk omschreven kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Life Extension Nederland de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Het verzenden van deze producten geschiedt voor uw eigen rekening, tenzij anders afgesproken.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Weekends en erkende feestdagen dus niet meegerekend. De koop is ontbonden zodra Life Extension Nederland hiervan telefonisch, per e-mail of per brief van op de hoogte is gesteld. U bent niet verplicht het gekochte product binnen de gestelde termijn van zeven werkdagen te retourneren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Life Extension Nederland, dan wel tussen Life Extension Nederland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en v, is Life Extension Nederland niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Life Extension Nederland.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Life Extension Nederland ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Life Extension Nederland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Life Extension Nederland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door Life Extension Nederland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Life Extension Nederland deze Voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Life Extension Nederland in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Life Extension Nederland vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Life Extension Nederland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Alkmaar in Nederland.

Artikel 12. Bedrijfsvorm

11.1 De organisatie achter lifeextension.nl is Body Basics Voedindssupplementen. Body Basics is de grootste importeur en afzetter van Life Extension producten in Nederland

Body Basics

A.J. Ernststraat 797c      

1082LL Amsterdam             

tel: 020 644 24 09

IBAN: NL09 INGB 0000 3333 44

BIC: INGBNL2A

KVK 33252821

bodyb@xs4all.nl

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.